Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

8804 f850 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9151 5895 500
Reposted fromtfu tfu viazupkaaa zupkaaa
Niektóre rzeczy stają się lepsze gdy pada. Na przykład czytanie albo spanie.
— Lisa Kleypas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
1590 c594 500
Reposted fromBeesneeze Beesneeze vialemkove lemkove
Reposted fromFlau Flau viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Reposted fromshakeme shakeme viaczeresnia czeresnia
3853 490c 500
2459 d401 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoglismywszystko moglismywszystko
0337 24b7
Reposted fromGIFer GIFer viagreywolf greywolf
4442 a1bb 500
Reposted by8agiennypenispenispenislolDeborahCurtisOkruszekcrazydunkykrysbuworthitsucznikhepiZirconAbbaPaterstettinermrsnobodyyczeresnialevuneLuukkaVostokWhiteLightlukanpwg
4437 a56d 500
Reposted bymerryxoxo merryxoxo
9301 fc59 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viakrolfasolek krolfasolek
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viakrolfasolek krolfasolek
5249 1d9f 500
Reposted fromyikes yikes viakrolfasolek krolfasolek
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
0081 8396 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaholymoly holymoly
4514 7b1d
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8438 87af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl