Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

2385 a2ce 500
Reposted bygpunktschmitzgrovlydissapointedbutnotsuprisedhashReddy
2384 9de7 500
Reposted byDagarhenrzzkropkagrovlybehindmyeyelidshashkrolfasolekwujcioBatkudlatybollabollafiffeyniskowokatkadMuska
2369 335e 500
Reposted byvisualmikehashkudlaty
2368 8480 500
Reposted bymcawesomeangry-mushroom
2367 26b9 500
Reposted byagatiszka agatiszka
2361 6bb5 500
Reposted byhash hash
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaaurinko aurinko
1337 9e8b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
7448 badf 500
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa vianotyourstrawberry notyourstrawberry
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss vialexxie lexxie
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk

November 13 2019

9593 83d1 500

October 29 2019

2682 9ff5 500
Reposted bynotyourstrawberryBabsonsolaceintheskykudlatyejze000monnnn066muskaanaimiakaikkofajnychnielubieYasLairgazdarudelubiekudlatykudlatypanimrukikarinotyourstrawberrybesomeoneelsekorzidiviapatiaSilentForestlanuchrzzkropkainspirationsNoCinderellapiehusaikkotoskalattesarazationzupabiskupabeautifulmessapatiaaimiakdobrazlachowchowmuvielllaparisienneviolethilllaparisiennesokomaladziewczynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl